Polisy i ubezpieczenia

Dlaczego dobrze mieć ubezpieczenie/polisę na życie?

Czy jesteśmy pewni, że jesteśmy dobrze przygotowani na każdą ewentualność? Czy my i nasza rodzina jesteśmy dobrze zabezpieczeni na przyszłość? Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak potoczy się nasze życie. Właśnie polisa na życie ma dać nam pewność, że w razie nieszczęścia, wypadku czy śmierci któregoś z członków najbliższej rodziny nie zostaniemy bez pomocy i środków finansowych.


Głównym celem polisy na życie jest ochrona bliskich osób ubezpieczonego na wypadek jego choroby, inwalidztwa, niezdolności do pracy czy śmierci. Ubezpieczenia na życie funkcjonują w Polsce od ponad 200lat i cieszą się coraz to większym zainteresowaniem wśród naszych obywateli


Co warto wiedzieć o polisach na życie.

Zanim zdecydujemy się na kontakt z doradcą ubezpieczeniowym, warto zapoznać się chociaż z podstawowymi informacjami na temat polis na życie. Należy pamiętać, że polisa może być dopasowana indywidualnie do potrzeb każdej osoby. Powinniśmy się zastanowić czy ważniejsza jest dla nas ochrona czy oszczędzanie, czyli jaką role polisa ma spełniać.


Należy również wybrać czy umowa na polisę ma być zawarta na czas określony czy nieokreślony, jak również jaki sposób opłacania składek nam odpowiada: miesięcznie, kwartalnie czy rocznie.

Kilka podstawowych informacji.

Polisy dzieli się na:

- terminowe (na czas określony w umowie),

- bezterminowe (nie określony z góry czas),

- na całe życie i dożycie,

- na dożycie (ubezpieczenie gwarantujące wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela, pod warunkiem dożycia okresu zakończenia ubezpieczenia),


- posagowe (zabezpieczenie dla dziecka możliwości kształcenia się na studiach wyższych oraz umożliwienie rozpoczęcia samodzielnego życia- zakup lub wydatna pomoc przy zakupie mieszkania jego urządzeniu czy zakupie samochodu),


Czynniki wpływające na wysokość składek ubezpieczenia:

- suma, na która ubezpiecza się nabywca,

- stan zdrowia nabywcy,

- płeć nabywcy,

- wiek nabywcy

- zawód wykonywany przez nabywcę,

- hobby lub sporty, których wykonywanie może spowodować uszczerbek na zdrowiu, uraz lub nawet śmierć.

Przez to jakie bierze na siebie ryzyko ubezpieczyciel, ma on prawo do wymagania od nas przedstawienia mu aktualnych badań lekarskich, aby poznać nasz stan zdrowia. Może on również skierować na takie badania, pozyskując prawo wglądu do diagnozy lekarskiej.

W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje towarzystwa ubezpieczeniowe określają poziom ryzyka związanego z ubezpieczeniem na życie danego klienta i na tej podstawie szacują wysokość składki jaką będzie musiał płacić ubezpieczany.


Czego o naszej polisie możemy się dowiedzieć z OWU?

Niestety często napisane niezrozumiałym i fachowym językiem Ogólne Warunki Umowy (OWU), są bardzo ważnym dokumentem. Przed podpisaniem umowy w sprawie polisy na życie ubezpieczyciel powinien dać nam możliwość zapoznania się z OWU. Jeśli pojawią się w nim niezrozumiałe dla nas fragmenty lub będziemy mieli jakiekolwiek wątpliwości należy zapytać o to doradcę ubezpieczeniowego.


Należy tak postąpić, gdyż jedynie w taki sposób, ubiegając się o wypłatę świadczenia, będziemy mogli się wystrzec rozczarowania, które mogłoby wyniknąć z tego że nie zrozumieliśmy lub nie doczytaliśmy czegoś w OWU. W taki sposób unikniemy faktu, że nie dotrzymamy postanowień umowy, co byłoby powodem nie wypłacenia nam ubezpieczenia.

Najistotniejsze zapisy zawarte w OWU, dotyczą:

-daty, od której jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową,

-jakie warunki należy spełnić i w jakiem terminie, aby odstąpić od umowy ubezpieczenia,

-co podlega ochronie ubezpieczeniowej, czyli zakres ubezpieczenia,

-lista wydarzeń, które nie podlegają wypłacie ubezpieczenia, czyli wyłączeń.  

Polisę na życie mamy prawo rozszerzyć o umowy dodatkowe

Umowa ubezpieczenia na życie gwarantuje nam wypłatę środków jeśli osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi lub śmierci. Możemy również rozszerzyć umowę ubezpieczenia o umowy dodatkowe, które pozwalają:

-na objęcie nas ochroną ubezpieczeniową gdy spotka nas wypadek po którym zostaniemy trwale okaleczeni,


-podwyższyć kwotę otrzymywanego świadczenia jeśli ulegniemy wypadkowi,

-uzyskać dla rodziny wyższe odszkodowanie jeśli ulegniemy śmierci,

-uzyskać świadczenie jeśli zachorujemy na którąś z wymienionych w OWU chorób przewlekłych.  

Jak należy się ubiegać o wypłatę świadczenia?

Gdy chcemy się ubiegać o wypłatę świadczenia powinniśmy w towarzystwie ubezpieczeniowym przedłożyć polisę, kserokopię dowodu osobistego osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia i komplet wymaganych przez ubezpieczyciela dokumentów, takich jak wypis ze szpitala, opinię lekarza, orzecznika czy akt zgonu.  

Firmy które oferują ubezpieczenia na życie:

4lifedirect https://www.4lifedirect.pl/?gclid=CKK12s-kn7YCFYdb3godIy0ALA


Axa http://axaochrona.pl/?v=1


Ing Życie http://www.ingzycie.pl/dlaczego-warto


Pzu http://www.pzu.pl/


Aviva http://www.aviva.pl/zycie-i-zdrowie


Allianz https://www.allianzubezpieczenia.pl/?sm=1


Nordea http://www.nordeapolska.pl/nordea_zycie/nordea-max.htm


Concordia http://www.concordiaubezpieczenia.pl/